Aj komorné koncerty majú veľké čaro

Foto: Pavol Kulkovský

ENGLISH VERSION BELOW

Všetci poznáme atmosféru na väčšom koncerte. Veľké haly, milióny fanúšikov, žiarivé svetlá …A speváci vzdialení na nekonečne veľa metrov 🙂 Takúto skvelú atmosféru zažil určite každý. No aj komorné koncerty majú veľké čaro. Myslíš si, že nie? Omyl! 🙂 Nemusíš sa tlačiť medzi fanúšikmi, máš svoje pohodlné miesto a v podstate nie si od speváka ďaleko. Vidíš jeho výraz tváre, úsmev, pohľady, emócie…Hrá pre teba a tých pár ľudí, čo prišli.  Je v tom neskutočne pozitívna energia, ktorá urobí deň krajším. Pretože na ňom vidíš, že ho to baví a robí to s radosťou, tak akoby ich tam bolo oveľa viac. Je to celkom exkluzívne, no nie? Ja sama som mala možnosť ísť na taký koncert a musím povedať, že som to neľutovala.

Do jedného aprílového dňa som vstala plná energie. Pýtaš sa, prečo? Pretože ma čakal krásny deň s ešte krajším večerom- koncertom. A keďže hudbu milujem, tešila som sa už od rána. Nebolo to však hocijaké, ale špeciálne vystúpenie, pre pár vybraných ľudí. Už aj v diári mi svietili farebné slová – VIP koncert Petra Bažíka.

A kto to vlastne Peter Bažík je? Peter je spevák a multiinštrumentalista, ale aj skladateľ a producent. Skončil na 4. mieste v Slovensko hľadá Superstar 2 a vyhral československý XFactor. Po zistení tohto všetkého som si v duchu pomyslela, „fúha, tento človek bude mať určite neprimerane veľké sebavedomie“. No opak bol pravdou. A tento koncert moje myšlienky zmenil. V dobrom.

Ešte pred začatím koncertu sa pri mne totiž pristavil, aj keď iba na pár sekúnd, aby sme sa zoznámili. Môj prvý dojem bol teda „wau, on si ma všimol.“ Mal u mňa prvé veľké plus. A nebolo za ten večer jediné.

Nasledovali ďalšie dva plusy tohto večera – zvuková skúška a prekvapenie. Prečo práve prekvapenie? Nuž vieš, bola som vcelku milo prekvapená, keď sa mňa aj mojej kamarátky spýtali, či by sme neboli ako komparz v jednom videu. A veď, kto by nebol, no nie? 🙂  Objaviť sa v takom videu, by potešilo asi každého.

Keď bolo všetko prichystané, koncert sa začal. Na pódiu bol iba Peter a jeho brat Stano. Gitara a klávesy. Jedny z mojich najobľúbenejších hudobných nástrojov. Samostatne znejú úžasne a spolu? Ešte lepšie. A plusov pribúdalo celkom rýchlo – hneď ma fascinovala Petrova hra na gitare a jeho zaujímavá farba hlasu. Či už spieval covery známych piesní, alebo svoje vlastné – jedno znelo lepšie, ako druhé. Zaspieval nám známe piesne ako Unchain my heart, Summer of ´69, It´s my life, Let me entertain you, či Crazy things called love. Do repertoáru pridal aj svoje vlastné – Chameleón, Čo bolo, to bolo, Nezaspím, Páperie, Rátaj s tým, On my way, Budič. Pred každou piesňou sa s nami podelil buď o nejakú príhodu alebo zážitok.

img_0455Foto: Pavol Kulkovský

IMG_0523Foto: Pavol Kulkovský

V pamäti mi utkvel fakt o piesni On my way. Povedal nám, že ju skomponoval pre jeden film z Hollywoodu, pretože tvorcovia vyzvali hudobníkov po celom svete, aby im poslali krátku časť pesničky na danú tému. Na jeho nešťastie ju poslal pár hodín po termíne. Je to škoda, pretože tá pieseň je veľmi pekná a melodická. Ale aj tak sa potešil, lebo mu odpísali. Veď, koho by nepotešila správa z Hollywoodu? 🙂

Ďalšie mega veľké plus večera bolo Petrove sólo na husliach. Zahral nám skladbu od Vanessy Mae „Storm“. Husle mám neskutočne rada, takže som sa tomu dosť potešila.

V takomto duchu sa niesol celý koncert. Piesne, sóla, rôzne hudobné nástroje, Petrove príhody, či zážitky… tých plusov bolo nakoniec celkom dosť. Musím tiež povedať, že ma tento koncert veľmi príjemne prekvapil.

Tiež ma milo prekvapilo, že i napriek komornému počtu ľudí bola na koncerte skvelá atmosféra. Peter Bažík nie je  „hudobník s neprimerane veľkým sebavedomím“, ale charizmatický človek s veľkou dávkou pozitívnej energie.

rsz_img_0559

Foto: Pavol Kulkovský

Presvedčila som sa o tom aj v rozhovore, ktorý som s ním spravila pre MaY po koncerte. (môžeš si ho prečítať tu –1.časť: link; 2.časť: link).

Tento koncert mal svoje veľké čaro. Aj keď bol komorný.

Ďakujem Petrovi za skvelý hudobný zážitok, Pavlovi Kulkovskému za úžasné fotografie a taktiež vďaka patrí aj Petrovej manažérke Michelle Kristovej za výborné zorganizovanie celého koncertu.

Dúfam, že sa môj report páčil a poteším sa každému komentáru či lajku.

Petra Bažíka môžete nájsť aj na webe, sociálnej sieti a Youtube: 

Oficiálny web- www.peterbazik.com

Facebook fanpage- https://www.facebook.com/bazikfan/?fref=ts

Youtube kanál- https://www.youtube.com/user/BazikPeter

ENGLISH VERSION

We all know how the atmosphere at the big concerts is like. Huge arenas, millions of fans, shining lights… And the singers are as small as ants 🙂  All of us have probably experienced this amazing feeling. But homey concerts can also have a charm. Do you think they don’t? That is a mistake! 🙂 You don ´t have to be pressed in a crowd of fans, you have your own comfortable place and you are not so far away from the singer. You can see his face, smile, glances, emotions …He sings only for you and for another few people who came. There is an unbelievable amount of positive energy in it, which makes your day better. Because you can see that he loves it and is doing it with such great happiness for these few people as if there are more of them. That is really excellent, isn´t it? I personally had the chance to go to that kind of concert. And I must tell you, I didn´t regret it.

It was one day in April, and I woke up full of energy. Do you ask why? Because one beautiful day was waiting for me. And with a more beautiful end of the day- a concert. Music is my love, so I was looking forward to it since morning. It wasn´t an ordinary one, but a very special music show for a few selected people. In my diary, I could see colourful words- VIP concert of Peter Bažík.

But who is Peter Bažík, you ask? Peter is a singer and a multi-instrumentalist, but also a songwriter and a producer. He came in fourth in the music show “Slovensko hľadá Superstar 2” (en. Slovakia is looking for a Superstar 2) and he won the Czechoslovak X Factor. After finding out this information, some thoughts came to my mind like: „Hmm, this man will have an excessively high self-esteem, for sure “. But it wasn´t like that. This concert had changed my mind. In a good way.

He even came to me for a few seconds to get to know me before the performance started. My first impression was „Wow, he noticed me“. It was a big plus for him. And it wasn´t the only one during this evening.

This was followed by another two pluses – the sound rehearsal and a surprise. Why the surprise? Because you know, I was quite pleasantly surprised, when I and my friend were asked to be a part of a video as extras. And after all, who wouldn´t be? 🙂 To appear in that kind of video would be probably pleasant for anybody.

When everything was ready, the concert began. There were just Peter and his brother Stano on the stage. A guitar and a keyboard. Two of my most favorite musical instruments. Separately, they sound brilliant and together? Even better. And other pluses came very quickly- I was immediately fascinated by Peter´s playing on guitar and his interesting voice color. Whether he was singing well-known songs or his own ones- one sounded better than the other. He was singing famous songs like Unchain my heart, Summer of ´69, It´s my life, Let me entertain you or Crazy things called love for us. He added to his repertoire also his own ones- Chameleón (Chameleon), Čo bolo to bolo (What was is gone), Nezaspím (I won´t fall asleep), Páperie (Fluff), Rátaj s tým (Count on it), On my way, Budič (The one who wakes you up). He shared his story or experience before each song with us.

I remember the fact about the song On my way. He told us, that he composed it for one Hollywood movie, because its producers gave the musicians all over the world the opportunity to send them short song on a given topic. Unfortunately, he sent it just a few hours after deadline. It´s a pity, because this song is very enjoyable and melodic. But he was glad, because they answered him. Who wouldn´t be pleased by a message from Hollywood? 🙂

Another plus of the evening was Peter´s violin solo. He played the song “Storm” by Vanessa Mae for us. I like the violin so much, so it was pleasant for me to listen to it.

This kind of atmosphere lasted during the whole concert. Songs, solos, different types of musical instruments,Peter´s stories or experiences…there were finally a lot of pluses. I must say that this concert surprised me a lot.

Another thing which amazed me, that despite the homey number of people, the atmosphere was fantastic. Peter Bažík is not “a musician with excessively high self-esteem”, but a charismatic man with a huge amount of positive energy.

I convinced myself of it in an interview, which I did with him for our MaY after concert. (You can read it here- 1.part: link; 2.part: link)

This concert had its own “charm”. Even it was a homey one.

A big „Thank you“ belongs to Peter for an amazing concert, to Pavol for beautiful photos and to Peter´s manager Michelle for organizing the whole concert.

I hope you like my report and I will be happy for every comment and like.

You can find Peter in internet, social network and Youtube: 

Official website- www.peterbazik.com

Facebook fanpage- https://www.facebook.com/bazikfan/?fref=ts

Youtube channel- https://www.youtube.com/user/BazikPeter

Comments

  • Simona
    June 30, 2016 at 12:38 pm

    Naozaj neopakovateľný zážitok! Ďakujeme bolo to skvelé! 🙂

Add a comment