Gregor Schlierenzauer: „You live only once!” – wywiad ze skoczkiem

Dwukrotny zdobywca Pucharu Świata i aż czterokrotny medalista Olimpijski w skokach narciarskich. Zwycięzca 60 i 61 Turnieju Czterech Skoczni w dwóch ubiegłych latach – to tylko niektóre z jego sukcesów. W tym sezonie również trzyma doskonałą formę i zadziwia wielu polskich kibiców- nic dziwnego! Gregor podkreśla, że nie ma lepszej atmosfery na skoczni jak ta w Zakopanem. Poza tym austriacki skoczek zdradził nam wiele ciekawostek ze szkolnych lat jak i z początków swojej kariery! Zapraszamy na pierwszy, sportowy wywiad dla MiM Lublin. Z Gregorem Schlierenzauerem rozmawiała Dominika Polonis.

Dominika Polonis.: You once said that You really liked to jump in Zakopane. Why is that?

Dominika Polonis.: Kiedyś powiedziałeś, że bardzo lubisz skakać w Zakopanem. Z czego to wynika?

Gregor Schlierenzauer.: Because the atmosphere in Zakopane and generally Poland is always fantastisch and the competitions has a very high level. Everybody notice that everyone wants to win in Zakopane.

Gregor Schlierenzauer.: Ponieważ atmosfera w Zakopanem i zazwyczaj Polska jest zawsze fantastyczna i konkursy mają bardzo wysoki poziom. Ogłaszam wszystkim, że każdy kto chce wygrać to w Zakopanem.

D.P.: This season, You jump very well, how would You rate Your sport condition?

D.P.: W tym sezonie, skaczesz bardzo dobrze, jak oceniasz swoją formę?

G.S.: In the summer I transferred to the staff bond and I accept they a new challenge. Much fits already well but the constancy is still missing.

G.S.: Latem przeniosłem się do więzi kadry i akceptuję ich nowe wyzwania. Sprawność fizyczna jest teraz bardzo dobra ale nadal brakuje w niej stałości.

D.P.: Fans often disagree with the points allocable to jumpers. From your point of view, are the notes always fair?

D.P.: Kibice często nie zgadzają się z przydzielanymi Wam punktami. Z Waszego punktu widzenia noty zawsze są sprawiedliwe?

G.S.: Skijumping is a sport at the fresh air. There requires also the necessary portion of luck. My job is as well as possible to ski jumping. I have no influence on the point system.

G.S.: Skoki narciarskie są sportem na świeżym powietrzu. To wymaga też koniecznie dużej dawki szczęścia. Mój zawód, skoki narciarskie wykonuję najlepiej jak to możliwe. Nie mam wpływu na system punktowy.

D.P.: Can You describe what it feels like to jump during the flight? What are the emotions? Are You not afraid to jump?

D.P.: Mógłbyś opisać co czuje taki skoczek podczas lotu? Jakie to są emocje? Nie boisz się skakać?

G.S.: That feeling, when you fly, is unique. But you must be conscious also the dangers and proportion correctly. I does not have fear but the respect is large.

G.S.: Uczucie kiedy ja lecę jest wyjątkowe, ale musisz być świadoma także zagrożenia i korygowania proporcji.

D.P.: You are sick with asthma, isn’t this disease a problem in realizing your passion? How are you doing with it during the competition?

D.P.: Jesteś chory na astmę, nie przeszkadza Ci ta choroba w realizowaniu swojej pasji? Jak sobie z nią radzisz podczas zawodów?

G.S.: I did not have asthma. Which you address are the fact that I am deaf at the left ear from birth but that was never a problem.

G.S.: Nie miałem astmy. Fakt do którego się odwołujesz to to, że jestem głuchy na lewe ucho od urodzenia, ale nigdy to nie był problem.

SNP_Vikersund_2012_Gregor_Schlierenzauer

D.P.: You attended to skiing secondary school. Many people have doubts about this type of education, to the level of education. How do you assess it from the prospects of your school years? Was it a good choice?

D.P.: Uczęszczałeś do gimnazjum narciarskiego. Wiele osób ma wątpliwości co do tego typu szkół, do poziomu edukacji. Jak oceniasz z perspektywy lat swoją szkołę? To był dobry wybór?

G.S.: Definitely, I got a general formation and I had the possibility to follow my passion ski jumping.

G.S.: Zdecydowanie, dostałem ogólne informacje i miałem możliwość kontynuowania skoków narciarskich- mojej pasji.

D.P.: This school helped You to prepare to compete in competitions of such a rank? Being in secondary school did You know that it is something that You will want to do in life?

D.P.: Taka szkoła pozwoliła przygotować Ci się do zawodów na taką rangę? Będąc już w gimnazjum wiedziałeś, że jest to coś co będziesz chciał robić w życiu?

G.S.: Yes. It was soon clear that I want to try to be a ski jumper for the world cup and more.

G.S.: Tak. Wkrótce stało się jasne, że chciałem starać się zostać skoczkiem narciarskim dla mistrzostw świata i jeszcze więcej.

D.P.: You went to school with Kofler and Loitzl, Koch. Did your familiarity start with them then? Did you predict that in this squad it will be possible to compete against each other in competition on such a large scale?

D.P.: Chodziłeś do szkoły razem z Koflerem, Kochem i Loitzlem. Już wtedy zaczęła się Wasza znajomość? Przypuszczałeś, że w takim składzie możecie później rywalizować między sobą na zawodach na tak dużą skalę?

G.S.: We visited the same school, but not in the same class. Stams is in things ski branching a outstanding address. There is already clear that you can meet some school mates on the high level again.

G.S.: Byliśmy w tej samej szkole, ale nie w tej samej klasie. Stumps to szczególne miejsce do jeżdżenia na nartach. To właściwie oczywiste, że możesz tu spotkać szkolnych kolegów z wyższych poziomów.

D.P.: You are still very young jumper. What would you tell people who do not like physical education classes at school and do not want to take any physical activity? How to motivate these people?

D.P.: Jesteś jeszcze bardzo młodym skoczkiem, co mógłbyś poradzić osobom, które nie przepadają za lekcjami wf-u w szkołach i nie chcą podejmować żadnej aktywności fizycznej? Jak zmotywować takie osoby?

G.S.: You live only once. Do something for it. The benefit are clearly highly.

G.S.: Żyje się tylko raz. Zrób coś dla tego. Korzyści z tego są bardzo wyraźne.

D.P.: You have been fourfold awarded at the Olympics. Which of these successes are closest to you? Were these games something special for You?

D.P.: Zostałeś aż czterokrotnie nagrodzony na Igrzyskach Olimpijskich. Który z tych sukcesów jest Ci najbliższy? Te zawody były dla Ciebie czymś wyjątkowym?

G.S.: Olympic Games are a highlight in each sportsman life. I have been there twice. I won four medals among the gold with the team. That is a stunner balance. Since the olympic games have there own laws.

G.S.: Igrzyska Olimpijskie są atrakcją w życiu każdego sportowca. Byłem tam dwa razy. Wygrałem cztery złote medale z drużyną. To jest oszałamiający bilans. Od Igrzysk Olimpijskich mam tam własne prawa.

D.P.: How does it feel to stand on the podium for the first time?

D.P.: Jakie to uczucie, stanąć pierwszy raz na podium?

G.S.: The first victory remains eternally in memory. It was a amazing feeling and one that makes definitely addicted.

G.S.: Pierwsze zwycięstwo pozostanie mi na zawsze w pamięci. To było niesamowite uczucie i takie, które sprawiło, że się od tego uzależniłem.

D.P.: You got a lot of serious, well-deserved awards. Despite this, did you have such a moment, that you wanted to give up and end your career? Have you ever lacked strength and optimism?

D.P.: Zdobyłeś bardzo wiele poważnych, zasłużonych nagród. Mimo tego, miałeś taki moment, że chciałeś zrezygnować i zakończyć karierę? Nie brakowało Ci nigdy siły i optymizmu?

G.S.: As long as I feel fun and passion I will ski jumping. I try to exercise this sport perfectly which propels me.

G.S.:Tak długo jak czuję pasję i sprawia mi to zabawę, będę skakać. Sport mnie napędza i staram się wykonywać go doskonale.

D.P.: What can we wish for You?

D.P.: Czego możemy Ci życzyć?

G.S.: Health is property most important for me.

G.S. Więcej zdrowia, to jest najważniejsze dla mnie.

http://www.mowimyjak.pl/newsy/sport/skandal-w-klingenthal-dlaczego-schlierenzauer-i-bardal-zrezygnowali-ze-skakania,29_63445.html

http://m.se.pl/multimedia/galeria/106399/210747/koniec-pucharu-swiata-20122013-planica/

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment